July 26, 2008

Shir Betar (Video)


ביתר -
מגוב ריקבון ועפר
בדם וביזע
יוקם לנו גזע
גאון ונדיב ואכזר
ביתר הנלכדה
יודפת, מסדה
תרומנה בעוז והדר

הדר -
עברי גם בעוני - בן-שר
אם עבד, אם הלך
נוצרת בן-מלך
בכתר דוד נעטר
באור ובסתר
זכור את הכתר
עטרת גאון ותגר

תגר -
על כל מעצור ומצר
אם תעל או תרד
בלהב המרד
שא אש להצית, אין דבר
כי שקט הוא רפש
הפקר דם ונפש
למען ההוד הנסתר

למות או לכבוש את ההר -
יודפת, מסדה, ביתר