July 26, 2008

Arutz Sheva: Short Video on Jabotinsky